Avís legal

1.1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web http://www.valoare.com (d’ara en endavant el “lloc”), pàgina web propietat de VALOARE Operador SL, sota la denominació VALOARE Operador SL ( des d’ara “VALOARE”), degudament registrada.

1.2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament.

1.3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

2. Propietat del web.

2.1. En conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable l’informem que aquest lloc web http://www.valoare.com és propietat de VALOARE amb NIF número B-55080345 sota la denominació comercial VALOARE, degudament registrada .

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social a la .Crta Nacional II, 17, (CP. 17458 – Fornells de la Selva)

2.3. Pot contactar amb VALOARE al número de telèfon 972 11 222 oa l’adreça de correu electrònic info@valoare.com

2.4. Llevat que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb VALOARE es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física indicada o per correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça que estigui en poder seu o li sigui facilitada al respecte.

3. Funcionament del lloc.

3.1. VALOARE es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. VALOARE es reserva el dret d’actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació.

3.3. Així mateix VALOARE es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

3.5. VALOARE tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L’ús dels continguts i serveis oferts per VALOARE serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant de VALOARE ia tercers per l’incompliment del que aquí s’estableix.

4.5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.

4.6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que la direcció IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l’accés als serveis de VALOARE no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

5.2. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per VALOARE, ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L’usuari que hagi estat autoritzat per VALOARE per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que VALOARE posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i / o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat de VALOARE i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de VALOARE, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté .

6.4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis d’VALOARE per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Política de l’ús de Cookies.

7.1. Els “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els galetes no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

7.2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

8. Informació transmesa pels Usuaris.

8.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tenen la consideració de material confidencial.

8.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a VALOARE per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent sense limitació , la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

8.3. VALOARE no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

8.4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context …), VALOARE es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

9. Exclusió de garanties i responsabilitats.

9.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra “tal qual”, sense que VALOARE atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. VALOARE no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a una finalitat determinada.

9.2. VALOARE tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

9.3. VALOARE no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que VALOARE realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, VALOARE no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

10. Limitació de responsabilitat.

10.1. VALOARE no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

10.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per VALOARE, en aquests casos VALOARE no es farà responsable dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

10.3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a VALOARE de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions del usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

10.4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

10.5. VALOARE ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

11. Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

11.1. VALOARE reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

11.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

12. Llei aplicable i Jurisdicció.

12.1. Aquest lloc es troba situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, VALOARE i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

12.2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

13. Durada i revisió.

13.1. Malgrat que la relació jurídica entre VALOARE i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

13.2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa VALOARE està facultada per a suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

13.3. VALOARE es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

Política de privacitat

VALOARE Operador SL, propietària del lloc web www.valoare.com ha elaborat aquesta declaració de privacitat de les dades per corroborar el compromís amb la protecció de privacitat dels seus clients assegurant la integritat de les seves dades personals. de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), VALOARE Operador SL (en endavant, VALOARE), titular del lloc web www.valoare.com (en endavant, el lloc web), informa l’usuari d’aquest lloc web de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades anomenat “CLIENTS”, de caràcter personal, creat per VALOARE, i sota la seva responsabilitat.

1.Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptats per VALOARE amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que VALOARE proporciona a través d’aquest lloc web, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que puguin ser del seu interès, si així ho demanda.

L’emplenament del formulari inclòs en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a VALOARE implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de VALOARE.

2.Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a emplenar per l’usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a VALOARE són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació de les mateixes.

3.Consentiment de l’usuari

L’enviament de dades personals, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de VALOARE o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de VALOARE, i l’enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb VALOARE i les seves iniciatives.

4.Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD.

Podrà exercir aquests drets dirigint-se a VALOARE Operador SL, Crta Nacional II, 17, 17458 Fornells de la Selva, per email a web@valoare.com.

5.Seguretat

VALOARE manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

VALOARE es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, puguin produir-se.

6.Butlletins i comunicacions electròniques comercials

La subscripció al servei de www.valoare.com suposa per part de l’usuari la subscripció al butlletí electrònic i push digital on s’inclouen les notícies i ofertes més rellevants del lloc web. Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l’esmentat butlletí a enviant un email a web@valoare.com.

Així mateix, VALOARE informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d’interès per als usuaris del lloc. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l’usuari, amb la simple notificació de la seva voluntat a VALOARE, i no tindrà caràcter retroactiu.

7.Legislació

VALOARE no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

8.Modificació de la present política de privacitat

VALOARE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin a través del lloc web.

9.Referent als vehicles en oferta

Tots els vehicles publicats en aquest portal així com qualsevol altre que Valoare tingui físicament a les seves instal·lacions, els quals estiguin en situació de oferta , tindran un cost addicional al seu preu marcat de 200 € en concepte de canvi de nom a càrrec del client. Addicionalment, el client podrà contractar una garantia d’1 any per a motor i canvi per un import de 400 € a afegir al preu del vehicle, en cas que desitgi garantia total , aquesta quantia augmentarà fins als 800€

Política de cookies

valoare.com informa sobre l’ús de les cookies a les seves pàgines web.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se d’cookies de sessió o cookies persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d’anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Cookies utilitzades a la web

A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de valoare.com utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 cookies d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Mitjançant l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen per la web. La informació que s’obté és la relativa al nombre d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega una cookie de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca en 30 dies). Gestiona consentiment davant l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior del web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa.

Acceptació de la Política de cookies

Es mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Accepta cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Modificar la configuració. Es pot obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de valoare.com i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís cap a cookies en accedir a noves pàgines del portal.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de cvaloare.com o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa diferent, la funció de ‘Ajuda “li mostrarà com fer-ho.

"" was added to wishlist